دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد   راسخ

پست الکترونیکی : m-rasekh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه حقوق

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1385/07/01

محمد راسخ

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : دانشیار

^